Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oglądasz teraz Strona główna Studenci

Studenci

students1M

Projekt „Nauczyciel doskonały - jakość podstawą sukcesu” adresowany jest do studentów i studentek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie kierunku Pedagogika czterech specjalności:

  • pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
  • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dzięki uczestnictwu w projekcie studenci i studentki Uczelni Warszawskiej będą mieli możliwość poznania specyfiki pracy i aktywnego uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez pedagogów w różnych rodzajach instytucji związanych z edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną, pracą socjalną, działalnością opiekuńczo-wychowawczą oraz doradztwem zawodowym.

 

Udział w projekcie umożliwia rozwój kompetencji nauczyciela, nauczyciela-wychowawcy, pedagoga, podniesienie praktycznych kwalifikacji zawodowych, kontakt z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi i wysoko wykwalifikowanymi opiekunami, wzrost poziomu wiedzy, jak również dostęp do nowoczesnych technologii i materiałów dydaktycznych.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie i zdobyte doświadczenie i kwalifikacje.

Celem planowanym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu w odniesieniu do studentów, jest poprawa jakości odbywania praktyk pedagogicznych i nabycie przez studentów umiejętności:

  • planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć,
  • prowadzenia obserwacji zajęć i ich dokumentowania,
  • analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekuna praktyk i studenta,
  • autorefleksji i analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów,
  • współpracy z innymi nauczycielami, w szczególności z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym,
  • współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2023 Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu. Wszelkie prawa zastrzeżone.