Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oglądasz teraz Strona gwna Studenci

Studenci

students1M

Projekt ?Nauczyciel doskonay - jako podstaw sukcesu? adresowany jest do studentw i studentek studiw stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skodowskiej-Curie kierunku Pedagogika czterech specjalnoci:

  • pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
  • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyk uzalenie
  • pedagogika opiekuczo-wychowawcza
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dziki uczestnictwu w projekcie studenci i studentki Uczelni Warszawskiej bd mieli moliwo poznania specyfiki pracy i aktywnego uczestniczenia w dziaaniach podejmowanych przez pedagogw w rnych rodzajach instytucji zwizanych z edukacj wczesnoszkoln i przedszkoln, prac socjaln, dziaalnoci opiekuczo-wychowawcz oraz doradztwem zawodowym.

Udzia w projekcie umoliwia rozwj kompetencji nauczyciela, nauczyciela-wychowawcy, pedagoga, podniesienie praktycznych kwalifikacji zawodowych, kontakt z przedszkolami, szkoami i placwkami owiatowymi i wysoko wykwalifikowanymi opiekunami, wzrost poziomu wiedzy, jak rwnie dostp do nowoczesnych technologii i materiaw dydaktycznych.
Uczestnicy otrzymaj certyfikaty potwierdzajce uczestnictwo w projekcie i zdobyte dowiadczenie i kwalifikacje.

Celem planowanym do osignicia w wyniku realizacji projektu w odniesieniu do studentw, jest poprawa jakoci odbywania praktyk pedagogicznych i nabycie przez studentw umiejtnoci:

  • planowania, prowadzenia i dokumentowania zaj,
  • prowadzenia obserwacji zaj i ich dokumentowania,
  • analizy pracy nauczyciela i uczniw podczas wsplnego omawiania praktyk przez opiekuna praktyk i studenta,
  • autorefleksji i analizowania wasnej pracy i jej efektw oraz pracy uczniw,
  • wsppracy z innymi nauczycielami, w szczeglnoci z wychowawc klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym,
  • wsppracy z poradni psychologiczno ? pedagogiczn.

Czowiek - najlepsza inwestycja

Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

Copyright © 2019 Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu. Wszelkie prawa zastrzeżone.