Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oglądasz teraz Strona główna Przedszkola, szkoły i placówki oświatowe

Przedszkola, szkoły i placówki oświatowe

W ramach projektu „Nauczyciel doskonały - jakość podstawą sukcesu” wsparciem objęte zostaną przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe z terenu województwa mazowieckiego, które przyjmują studentów Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie kierunku Pedagogika na praktyki pedagogiczne.

W ramach współpracy Uczelni Warszawskiej im. Marii-Skłodowskiej Curie oraz partnerów projektu, tj. Powiatu Legionowskiego i Urzędu Miasta Legionowo wyselekcjonowano piętnaście podmiotów, w tym przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, które prezentują wysoki poziom merytoryczny realizowanych działań, jak również korespondują z profilem kształcenia Uczeni Warszawskiej (cztery specjalności w ramach kierunku Pedagogika).

Współpracę pomiędzy Uczelnią Warszawską i poszczególnymi instytucjami regulują zawarte porozumienia.

Praktyki odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których dyrektor:

  1. wyrazi zgodę na zapewnienie dostępu do dokumentów regulujących pracę szkoły/placówki, 
  2. stworzy warunki umożliwiające poznanie różnych klas i zespołów uczniowskich, jak również zdobycie pożądanego doświadczenia pedagogicznego w zakresie zarówno organizacji pracy szkoły, jak i planowania, realizacji i oceniania wyników procesu kształcenia,
  3. stworzy warunki do przygotowania studentów w zakresie realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych,
  4. zapewni dostęp do pracowni specjalistycznych, sprzętu, pomocy dydaktycznych,
  5. wyznaczy opiekuna praktyk, sprawującego nadzór formalny i merytoryczny nad przebiegiem i organizacją praktyk;,
  6. stworzy warunki umożliwiające samodzielne opracowanie konspektów lekcji/scenariuszy zajęć w oparciu o informacje i wskazówki przekazane przez opiekuna praktyk oraz przeprowadzenie – pod opieką nauczyciela – lekcji/zajęć próbnych w oparciu o te konspekty/scenariusze;
  7. stworzy warunki do prowadzenia w ramach praktyk zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a zwłaszcza treści i zasobów edukacyjnych znajdujących się na edukacyjnych portalach internetowych,
  8. zapewni, we współpracy z opiekunem praktyk, dokonanie analizy i oceny przeprowadzonych lekcji próbnych.

 

Lista placówek współpracujących

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2023 Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu. Wszelkie prawa zastrzeżone.