Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oglądasz teraz Strona główna Kadry pedagogiczne

Kadry pedagogiczne

Projekt „Nauczyciel doskonały - jakość podstawą sukcesu” adresowany jest do przedstawicieli kadr pedagogicznych zatrudnionych w piętnastu wyselekcjonowanych placówkach oświatowych, w tym przedszkolach i szkołach z województwa mazowieckiego.

Przedstawiciele kard pedagogicznych sprawują w ramach projektu funkcję opiekunów merytorycznych praktykantów w ramienia instytucji przyjmujących, a ich rola polega na udzielaniu konsultacji indywidualnych oraz bezpośrednim nadzorze pracy studentów w trakcie trwania praktyk.

Opiekunowie studentów z ramienia placówek dydaktycznych odpowiedzialni są za stały monitoring pracy danego studenta, dokonywanie hospitacji jego pracy, wpisów i zaliczeń do dzienniczka praktyk oraz konsultowanie programu praktyki z opiekunami ze strony Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie i studentami.

Celem planowanym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu w odniesieniu do kadr pedagogicznych jest wzrost ich kompetencji i kwalifikacji, jak również realizacja praktyk pedagogicznych w taki sposób, aby student przed obserwowaniem zajęć, asystowaniem nauczycielowi prowadzącemu zajęcia i samodzielnym prowadzeniem zajęć nabył umiejętności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym, tj. poznał różnorodne uwarunkowania wpływające na specyfikę pracy przedszkola, szkoły lub placówki, znał pracę opiekuńczo-wychowawczą przedszkola, szkoły lub placówki i nauczyciela, został przygotowany do obserwacji uczniów w środowisku grupowym i klasowym, znał interakcje ucznia i nauczyciela, potrafił zbadać dynamikę grupy i klasy stosować metody poznawania ucznia i jego szkolnego środowiska, kierować zespołem klasowym w sytuacjach pozalekcyjnych, czy współpracować z rodziną i środowiskiem lokalnym ucznia.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2023 Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu. Wszelkie prawa zastrzeżone.