Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oglądasz teraz Strona główna Formy wsparcia Studenci

Studenci

Studenci i studentki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie kierunku Pedagogika czterech specjalności:

 • pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

wezmą udział w:

I. Atrakcyjnych i nowatorskich szkoleniach oraz treningach/ warsztatach, tj.:

 • Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela
 • Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe w pracy nauczyciela
 • Uczeń defaworyzywany
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Trening komunikacji werbalnej i niewerbalnej

II. Trójstopniowych praktykach zawodowych:

 • asystenckich
 • hospitacyjnych
 • metodycznych

Studenci i studentki Uczelni Warszawskiej będą mieli możliwość poznania specyfiki pracy i aktywnego uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez pedagogów w różnych rodzajach instytucji związanych z edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną, pracą socjalną, działalnością opiekuńczo-wychowawczą oraz doradztwem zawodowym.

Udział w projekcie umożliwi rozwój kompetencji nauczyciela, nauczyciela-wychowawcy, pedagoga, podniesienie praktycznych kwalifikacji zawodowych, kontakt z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi i wysoko wykwalifikowanymi opiekunami, wzrost poziomu wiedzy oraz dostęp do nowoczesnych technologii i materiałów dydaktycznych.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2023 Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu. Wszelkie prawa zastrzeżone.