Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oglądasz teraz Strona główna

O projekcie

ueBaloonsM

Projekt „Nauczyciel doskonały - jakość podstawą sukcesu” realizowany jest w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 – Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu 6/POKL/3.3.2/2009 organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela.” Projekt realizowany jest w okresie lipiec 2011 – marzec 2015, w partnerstwie z Powiatem Legionowskim i Gminą Miejską Legionowo.

Cel główny

Głównym celem projektu jest stworzenie nowego systemu organizowania i realizacji pedagogicznych praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pedagogika Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie umożliwiającego poprawę jakości przygotowania studentów Uczelni do wykonywania zawodu nauczyciela i nauczyciela-wychowawcy, a także podniesienie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznych 15 placówek przyjmujących praktykantów z terenu Mazowsza.

Cele szczegółowe

  1. Przystosowanie systemu praktyk Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy poprzez opracowanie programu praktyk pedagogicznych i materiałów pedagogiczno-metodycznych dla studentów i opiekunów, z uwzględnieniem potrzeb studentów oraz rynku pracy.
  2. Przygotowanie studentów do efektywnego wejścia na rynek pracy poprzez realizację praktyk, organizację warsztatów oraz specjalistycznych szkoleń umożliwiających nabycie dodatkowej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu nauczyciela.
  3. Wzmocnienie współpracy Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie z instytucjami przyjmującymi praktykantów i przygotowanie przedszkoli, szkół i placówek oraz kadry pedagogicznej do realizacji praktyk.

Założenia merytoryczne

W ramach Projektu wsparciem objęci zostaną studenci i studentki kierunku Pedagogika Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Udział w projekcie umożliwi uczestnikom zapoznanie się z organizacją pracy różnych typów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, jak również rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 15 placówek oświatowych przyjmujących praktykantów z terenu województwa mazowieckiego, jak również opracowanie nowatorskiego programu praktyk i materiałów, zorganizowanie warsztatów oraz szkoleń metodycznych dla kadr pedagogicznych, wyposażenie bibliotek oraz Pracowni Praktycznego Kształcenia Pedagogicznego w sprzęt multimedialny oraz materiały dydaktyczne i pomoce naukowe.

Wsparcie udzielone zarówno studentom jak i placówkom oświatowym przyjmujący praktykantów oraz ich kadrom pedagogicznym wpłynie na odpowiednie przygotowanie,
 zarówno w zakresie nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, jak i realizowania zadań wychowawczych i opiekuńczych przedszkola, szkoły czy placówki oświatowej.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2023 Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu. Wszelkie prawa zastrzeżone.