Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oglądasz teraz Strona gwna

O projekcie

ueBaloonsM

Projekt ?Nauczyciel doskonay - jako podstaw sukcesu? realizowany jest w ramach Priorytetu III Wysoka jako systemu owiaty, Dziaanie 3.3 ? Poprawa jakoci ksztacenia, Poddziaanie 3.3.2 ? Efektywny system ksztacenia i doskonalenia nauczycieli Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Projekt uzyska dofinansowanie w ramach konkursu 6/POKL/3.3.2/2009 organizowanego przez Orodek Rozwoju Edukacji ?Przygotowanie wybranych szk do realizacji praktyk przez studentw przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela.? Projekt realizowany jest w okresie lipiec 2011 ? marzec 2015, w partnerstwie z Powiatem Legionowskim i Gmin Miejsk Legionowo.

Cel gwny

Gwnym celem projektu jest stworzenie nowego systemu organizowania i realizacji pedagogicznych praktyk zawodowych dla studentw kierunku Pedagogika Uczelni Warszawskiej im. Marii Skodowskiej-Curie umoliwiajcego popraw jakoci przygotowania studentw Uczelni do wykonywania zawodu nauczyciela i nauczyciela-wychowawcy, a take podniesienie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznych 15 placwek przyjmujcych praktykantw z terenu Mazowsza.

Cele szczegowe

  1. Przystosowanie systemu praktyk Uczelni Warszawskiej im. Marii Skodowskiej-Curie do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy poprzez opracowanie programu praktyk pedagogicznych i materiaw pedagogiczno-metodycznych dla studentw i opiekunw, z uwzgldnieniem potrzeb studentw oraz rynku pracy.
  2. Przygotowanie studentw do efektywnego wejcia na rynek pracy poprzez realizacj praktyk, organizacj warsztatw oraz specjalistycznych szkole umoliwiajcych nabycie dodatkowej wiedzy, niezbdnej do wykonywania zawodu nauczyciela.
  3. Wzmocnienie wsppracy Uczelni Warszawskiej im. Marii Skodowskiej-Curie z instytucjami przyjmujcymi praktykantw i przygotowanie przedszkoli, szk i placwek oraz kadry pedagogicznej do realizacji praktyk.

Zaoenia merytoryczne

W ramach Projektu wsparciem objci zostan studenci i studentki kierunku Pedagogika Uczelni Warszawskiej im. Marii Skodowskiej-Curie. Udzia w projekcie umoliwi uczestnikom zapoznanie si z organizacj pracy rnych typw przedszkoli, szk i placwek owiatowych, jak rwnie rozwj kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Projekt zakada objcie wsparciem 15 placwek owiatowych przyjmujcych praktykantw z terenu wojewdztwa mazowieckiego, jak rwnie opracowanie nowatorskiego programu praktyk i materiaw, zorganizowanie warsztatw oraz szkole metodycznych dla kadr pedagogicznych, wyposaenie bibliotek oraz Pracowni Praktycznego Ksztacenia Pedagogicznego w sprzt multimedialny oraz materiay dydaktyczne i pomoce naukowe.

Wsparcie udzielone zarwno studentom jak i placwkom owiatowym przyjmujcy praktykantw oraz ich kadrom pedagogicznym wpynie na odpowiednie przygotowanie,
 zarwno w zakresie nauczania przedmiotu lub prowadzenia zaj, jak i realizowania zada wychowawczych i opiekuczych przedszkola, szkoy czy placwki owiatowej.

Czowiek - najlepsza inwestycja

Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

Copyright © 2020 Nauczyciel Doskonały - jakość podstawą sukcesu. Wszelkie prawa zastrzeżone.